Udělení výjimky z denní doby lovu na pražských revírech Vltava 6 a Vltava 10-14

17.06.2015 10:58

Na základě rozhodnutí MZe č. j.: 22970/2015 - MZe – 16232 ze dne 20. 5. 2015 je v roce 2015 na revíru č. 401 018 Vltava 6 (v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou) a na revíru č. 401 022 Vltava 10-14, údolní nádrž Slapy povolen lov v období od 16. 6. do 31. 8. v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

podle následujících pravidel:


a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do od dílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

c) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13. a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).